Regulamin

I ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na projekt logo Miasta Ustroń, zwany dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Ustroń z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń, zwane dalej ”Organizatorem”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 listopada 2015 r. i trwa do 29 lutego 2016 r. włącznie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2016 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt 3.

II Cel Konkursu

5. Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo Miasta Ustroń, zwanego dalej ”Logo”, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną miasta.
6. Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych. W szczególności wykorzystywany będzie na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.
7. Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę miasta.
8. Logo powinno składać się z nazwy miasta i elementu graficznego.
9. Logo będzie stosowane wymiennie z herbem miasta w sytuacjach, gdy użycie herbu jest niewskazane bądź uzasadnione jest jego zastąpienie innym znakiem identyfikującym, stąd Logo nie może zawierać w sobie obecnie obowiązującej oficjalnej wersji herbu.

III UCZESTNICY KONKURSU

10. Konkurs ma charakter jednoetapowy i międzynarodowy. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz osób prawnych.
11. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie.
12. W przypadku osób fizycznych, w Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudniani przez Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

14. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
15. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.logo.ustron.pl i przysłanie za jego pomocą projektu logo.
16. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.logo.ustron.pl wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
 1. imię i nazwisko, a w przypadku osób prawnych nazwa osoby prawnej oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji,
 2. pseudonim,
 3. data urodzenia, w przypadku osób prawnych numer wpisu do właściwego rejestru ( np. KRS )
 4. adres do korespondencji,
 5. telefon kontaktowy,
 6. adres e-mail,
 7. numer NIP.
17. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
18. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
 1. Uczestnikowi przysługują prawa autorskie oraz prawa zależne (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj. Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)do składanego projektu logo, oraz że wyraża zgodę na korzystanie z projektu logo na czas trwania konkursu i na cele związane z jego przeprowadzeniem,
 2. przystępując do Konkursu Uczestnik zapoznał się i zaakceptował warunki określone w Regulaminie Konkursu,
 3. przystępując do Konkursu Uczestnik nie narusza żadnego z postanowień Regulaminu Konkursu,
 4. zaproponowane Logo powstało wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu, jest utworem pierwotnym i nie było wcześniej nigdzie publikowane,
 5. w przypadku uznania złożonego przez Uczestnika projektu logo za najlepszy (wygrania konkursu), Uczestnik zobowiązuje się przenieść na Miasto Ustroń autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu,
 6. w przypadku uznania złożonego przez Uczestnika będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, projektu logo za najlepszy (wygrania konkursu), Uczestnik zobowiązuje się, przed podpisaniem umowy stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, dostarczyć do siedziby Organizatora odpowiednio: aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie daty i pieczątki firmowej oraz podpisu osoby uprawnionej. W przypadku Uczestników zarejestrowanych w Polsce lub wpisanych do rejestru działalności gospodarczej w Polsce dopuszcza się złożenie elektronicznych wydruków dokumentów z Centralnej Informacji Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
19. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe.
20. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 projekty logo. Wszystkie projekty powinny zostać zgłoszone na jednym formularzu.
21. Logo należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej, w skład której wchodzą:
 1. Logo w wersji kolorowej na białym tle, zapisane w formacie JPG,
 2. Logo w wersji czarno – białej, zapisane w formacie JPG,
 3. wizualizacja, minimum trzy przykłady, z zastosowania Logo (np. na stronie internetowej, koszulce, plakacie, w reklamie prasowej, na papierze firmowym), zapisana w formacie JPG.
     Rozdzielczość każdego przesłanego pliku powinna wynosić 1024x768
22. Prace konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom Konkursu. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone, z wyłączeniem prezentacji wszystkich prac na stronie konkursu, o której mowa w pkt 32 niniejszego Regulaminu.
23. Brak któregokolwiek elementu, o których mowa w pkt 21, wchodzącego w skład pracy konkursowej powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.

V. KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

25. Organizator powołuje Komisję Konkursową do oceny złożonych projektów logo oraz spełnienia przez Uczestników warunków formalnych wynikających z Regulaminu.
26. Do dnia 31 marca 2016 r. Komisja Konkursowa:
 1. przedstawi Organizatorowi informację dotycząca spełnienia wymagań formalnych przez Uczestników Konkursu,
 2. dokona oceny dostarczonych projektów logo i wskaże propozycje laureatów Konkursu.
27. Burmistrz Miasta sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności przeprowadzania Konkursu z Regulaminem, a w szczególności zatwierdza rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej.
28. Komisja Konkursowa liczy 5 osób. W jej skład wchodzą:
 1. przedstawiciele Organizatora (2 osoby),
 2. grafik (1 osoba),
 3. przedstawiciel Rady Miasta Ustroń (1 osoba),
 4. reprezentant branży artystycznej, marketingowej, turystycznej bądź zajmującej się zagadnieniem identyfikacji wizualnej lub przestrzennej, prasy, mediów (1 osoba).
29. W zarządzeniu o powołaniu Komisji Konkursowej Burmistrz Miasta wyznacza Przewodniczącego Komisji spośród jej członków. Przewodniczący organizuje pracę (posiedzenia Komisji).
30. Posiedzenia Komisji Konkursowej, w tym podejmowane rozstrzygnięcia są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa członków Komisji.

VI OCENA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW I WYBÓR ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

31. Komisja Konkursowa przedstawi Organizatorowi propozycję wyboru 3 zwycięskich projektów logo.
32. Wszystkie projekty logo w wersji kolorowej, o których mowa w pkt 21 ppkt 1 Regulaminu, spełniające wymagania ujęte w niniejszym Regulaminie, zostaną zaprezentowane na stronie www.logo.ustron.pl, w sposób umożliwiający oddanie przez internautów głosów na jeden z projektów.
33. Głosowanie i wyniki głosowania, o których mowa w pkt 32 stanowią formę konsultacji i nie mają dla Komisji Konkursowej charakteru wiążącego.
34. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
 1. kryterium kreatywności i estetyki – Logo powinno cechować oryginalność i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości i niepowtarzalności koncepcji graficznej, która wzbudza ciekawość oraz zainteresowanie. Logo musi spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego, w tym te odnoszące się do typografii oraz kompozycji projektu. Logo powinno wyróżniać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki którą wykorzystuje.
 2. kryterium przejrzystości przekazu – Logo ma służyć identyfikacji wizualnej miasta Ustroń.
 3. kryterium funkcjonalności - Logo musi funkcjonować w wersji kolorowej oraz czarno – białej (pozytyw, negatyw) monochromatycznej. Logo musi być łatwo skalowane pod kątem wykorzystania go w różnych typach mediów, na różnych nośnikach informacyjno – promocyjnych, w tym: papierze firmowym, broszurach, prezentacjach, stronach internetowych, filmach promocyjnych oraz reklamach.
35. Kryteria będą oceniane według następującej punktacji:
 1. kryterium kreatywności i estetyki: 0 – 15 punktów,
 2. kryterium przejrzystości przekazu: 0 – 10 punktów,
 3. kryterium funkcjonalności: 0 – 5 punktów.
36. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów podczas obrad w następujący sposób: spośród po 3 prace, co łącznie da 15 najlepszych. W przypadku gdy wybrane projekty logo przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej będą się dublować, liczba najlepszych prac będzie niższa niż 15. Następnie każdy członek Komisji Konkursowej indywidualnie przyzna punkty projektom logo z uwzględnieniem punktacji odpowiedniej dla poszczególnych kryteriów, o których mowa w pkt 34 i 35. Punkty przyznane przez członków Komisji odbywa się według kolejności przyznanych punktów w ten sposób, iż projekt logo, który uzyskał najwięcej punktów otrzymuje I miejsce, a kolejne projekty odpowiednio miejsce II i III. Jeśli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę punktów o rozstrzygnięciu decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
37. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad podpisany przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu.
38. Podpisany protokół z obrad wraz z propozycją przyznania nagród, o których mowa w pkt 39 i i 40, Komisja Konkursowa przedstawia Organizatorowi.

VII NAGRODY

39. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną wysokości 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
40. Osoby, które zdobędą II i III miejsce otrzymają nagrody pieniężne, odpowiednio:
 1. 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) za II miejsce,
 2. 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za III miejsce.
41. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość innego rozdysponowania puli nagród.
42. Warunkiem uzyskania nagrody pieniężnej w przypadku Uczestnika, który zajął I miejsce jest:
 1. dostarczenie do siedziby Organizatora wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 18 ppkt 6, przed podpisaniem umowy przenoszącej prawa autorskie i prawa zależne do zwycięskiego Logo,
 2. podpisanie umowy przenoszącej prawa autorskie i prawa zależne do zwycięskiego Logo,
 3. odesłanie pocztą tradycyjną podpisanej umowy w terminie do 2 tygodni od otrzymania jej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Wszelkie koszty związane z odesłaniem podpisanej umowy ponosi Uczestnik Konkursu.
43. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu logo z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
44. Nagrody pieniężne będą wypłacone w walucie polskiej - złoty. Od nagród zostaną potrącone przewidziane prawem podatki i opłaty, w tym jeśli zaistnieje konieczność opłaty bankowe,przelewowe, przewalutowania, itp.

IIX OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

45. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 maja 2016 r. poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji Konkursowej przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.
46. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.logo.ustron.pl oraz www.ustron.pl, a także na oficjalnym profilu miasta Ustroń na facebooku.
47. Wyniki Konkursu są ostateczne. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadna forma odwołania.
48. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o wynikach Konkursu.
49. Nagrody pieniężne zostaną wręczone Laureatom Konkursu w terminie ustalonym przez Organizatora.
50. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród pieniężnych Laureatom Konkursu z przyczyn niezależnych i niezamierzonych ze strony Organizatora.
51. Formę, termin i sposób przekazania nagród ustala Organizator.
52. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Laureatach Konkursu, a także projektów oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
53. W przypadku niezawarcia umowy z Laureatem Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie Organizatorowi przysługuje prawo do ponownego zwołania Komisji Konkursowej w celu dokonania ponownego wyboru Laureata Konkursu ( zajmującego I miejsce )- zarówno spośród uczestników, którzy otrzymali II i III miejsce jak i pozostałych. W przypadku gdy Laureatem został wybrany uczestnik, który w pierwszym wyborze otrzymał II albo III miejsce otrzymuje tylko nagrodę z tytułu zajęcia I miejsca.

IX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

54. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
55. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłaniania zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród.
56. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi przekazania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, praca konkursowa przez niego zgłoszona nie będzie brana pod uwagę przy przeprowadzeniu Konkursu.
57. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

58. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
59. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.
60. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
61. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
62. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu, przerwania, odwołania lub unieważnienia Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Unieważnienie Konkursu może nastąpić w szczególności w przypadku odmowy przez Uczestnika zawarcia umowy, o której mowa w pkt 18 ppkt 5 Regulaminu. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
63. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
64. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
65. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, piętro III, pokój 40) oraz na stronie internetowej www.logo.ustron.pl oraz www.ustron.pl.
66. Prawem właściwym dla niniejszego konkursu jest prawo polskie.
67. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn.zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).
68. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres: logo@ustron.pl.